No icon

camin

Căminul pentru Persoane Vârstnice

 

Căminul pentru Persoane Vârstnice Timişoara funcţionează  în  subordinea Consiliului Local Timişoara în cadrul  Direcţiei de Asistenţă Socială Comunitară a Municipiului Timişoara şi dispune de:

 • Camere de locuit de 2 sau 3 locuri
 • Camere de zi
 • Grupuri sanitare
 • Cabinet medical
 • Sală de kinetoterapie
 • Cabinet de asistenţă socială
 • Cabinet de asistenţă psihologică
 • Sală de mese
 • Spălătorie

 

Obiect de activitate:

Căminul pentru Persoane Vârstnice  Timişoara are drept obiect de activitate îmbunătăţirea calităţii vieţii persoanelor  vârstnice si socializarea lor conform Legii 17/2000 privind asistenţa socială acordată persoanelor vârstnice.

 

Servicii oferite:

În cadrul Căminului pentru Pensionari Timişoara se acordă servicii de tip rezidenţial (găzduire şi îngrijire) pentru persoanele vârstnice din municipiul Timişoara.

 Servicii:

În cadrul Căminului pentru Persoane Vârstnice  Timişoara se acordă servicii de tip rezidenţial (găzduire şi îngrijire) pentru persoanele vârstnice din municipiul Timişoara:

 

 • Servicii sociale, care constau în ajutor pentru menaj, consiliere administrativă, prevenirea marginalizării sociale, petrecerea timpului liber.
 • Servicii sociomedicale, care constau în sprijin pentru realizarea igienei corporale.
 • Servicii medicale, care constau în consultaţii şi tratamente la cabinetul medical, în instituţii medicale de profil sau la patul persoanei dacă aceasta este imobilizată, asigurarea medicamentelor în limita fondurilor alocate, asistenţă paleativă.
 • Servicii de kinetoterapie, care constau în ajutor pentru menţinerea sau îmbunătăţirea capacităţilor fizice ale persoanelor vârstnice.
 • Consiliere psihologică şi socială, activităţi de ergoterapie,  care ajută  la menţinerea sau îmbunătăţirea capacităţilor intelectuale.

 

 

Cine pot fi beneficiarii serviciilor?  Criterii de admitere.

 

Beneficiarii sunt persoane vârtnice care au împlinit vârsta de pensionare stabilită prin lege(fără pensionari pe caz de boală)  şi care se află într-una din situaţiile:

 

Criteriile de eligibilitate a beneficiarilor de servicii de îngrijire în cămin sunt următoarele:

 

1) Are domiciliul stabil în Timişoara;

2) Este persoană vârstnică în sensul Legii nr.17/2000 privind asistenţa socială a persoanelor vârstnice, adică este persoană care a împlinit vârsta de pensionare stabilită de lege;

3) Există locuri disponibile în cămin care respectă identitatea, integritatea , demnitatea şi nevoile de îngrijire ale persoanei vârstnice, cu excepţia situaţiilor urgente.

4) Nu are familie sau nu se afla in intretinerea unei sau unor persoane obligate la aceasta,potrivit dispozitiilor legale in vigoare.

5) Nu are locuinta si nici posibilitatea de a-si asigura conditiile de locuit pe baza resurselor proprii. Nu vor beneficia de servicii sociale de îngrijire în cămin persoanele vârstnice care, cu intenţie, au încheiat un contract de vânzare - cumpărare cu clauză de întreţinere, contract de întreţinere cu clauză de uzufruct viager, si-au înstrăinat locuinţa prin contract de vănzare – cumpărare sau au renunţat expres la un contract de închiriere a unei locuinţe din domeniul unei unităţi administrativ teritoriale..

6) Nu realizeaza venituri proprii sau acestea nu sunt suficiente pentru asigurarea ingrijirii necesare. Pentru a stabili ca o persoana are venituri insuficiente este necesar ca in dosarul de internare sa existe pentru o perioada de 3 luni facturile (de intretinere,curent,telefon,etc ), respectiv bonuri pentru  cumpararea medicaţiei cu caracter permanent care sa faca dovada ca veniturile nu pot acoperi intretinerea persoanei varstnice.

7) Nu se poate gospodari singura sau necesita ingrijire specializata care poate fi asigurată de personalul căminului;

8) Se afla in imposibilitatea de a-si asigura nevoile socio medicale, datorita bolii ori stării fizice sau psihice.

 

Acte necesare şi condiţii de internare:

 

1)Cererea de admitere în Căminul pentru Persoane Vârstnice are forma scrisă, este adresată Comisiei de Admitere și va fi semnata obligatoriu de solicitant. În cazul în care starea de sănătate a solicitantului nu permite obţinerea consimţământului acestuia pentru acordarea serviciilor de îngrijire, decizia se ia de Directorul executiv al Direcţiei de Asistenţă Socială Comunitară, la propunerea Comisiei de Admitere, în baza anchetei sociale, a recomandărilor medicale făcute de medicul de familie și prin consultarea medicului specialist, cu acceptul rudelor de gradul I ale solicitantului sau, în lipsa acestora, cu acceptul unui alt membru de familie.

2)B.I./C.I. (original si copie);                                             

3) Certificat de naştere (original şi copie);

4) Certificat de căsătorie (original şi copie),

5) Certificat de deces al soţului/soţiei sau sentinţă de divorţ,după caz, (original şi copie)

6) Acte medicale:

a) Adeverinţă medicală eliberată de medicul de familie care să cuprindă diagnostic, scurt istoric, tratamente efectuate, recomandări, cu specificarea faptului că este deplasabil sau nu;

b) certificat medical din care să rezulte că s-au efectuat analizele medicale: RBW, radiografie plămâni, test HIV (pentru persoanele cu vârsta pana la 70 ani), coproparazitologic;

c) adeverinţă medicală care să precizeze că nu suferă de boli infecto contagioase

d) adeverinţă cu privire la discernământul persoanei în cauză (psihiatru).

7) Acte privind veniturile:

a)cupon de pensie din ultima lună (original şi copie) sau orice alte documente din care să rezulte veniturile realizate.

b)in cazul în care solicitantul nu are venit, pe lângă declaraţia pe proprie răspundere cu privire la acest fapt, va prezenta şi o adeverinţă de la Direcţia Generală a Finanţelor Publice Timiş care să ateste acest fapt sau o adeverinta conform căreia solicitantul este beneficiar al venitului minim garantat .

Prin sintagma ”venit” se înţeleg toate veniturile nete provenind din salarii şi din alte drepturi salariale, pensii, ajutor de somaj, ajutor de integrare profesionala, alocatie de sprijin, ajutoare şi indemnizatii cu caracter permanent acordate potrivit legii, încasari baneşti de la societatile şi asociatiile agricole, veniturile obtinute din activitatile de valorificare a produselor agricole şi a celor provenite din industria casnica şi mestesugareasca, prin exercitarea meseriilor, din vanzari şi inchirieri de locuinte şi terenuri, din prestari de servicii, precum şi orice alte venituri realizate.

8) Declaraţie autentificată că nu are familie/reprezentant şi/sau susţinători legali, sau dacă aceştia există motivul pentru care nu pot îngriji persoana vârstnică;

9) Documente doveditoare ale situaţiei locative (de ex. copie contract vânzare-cumpărare, extras CF, contract de închiriere);

10) Grilă de evaluare socio-medicală efectuată de Căminul pentru Persoane Vârstnice din cadrul Direcţiei de Asistenţă Socială Comunitară, conform legii;

11) Copie după actul care atestă existenţa unui loc de veci sau după carnete la o asociaţie de înmormântare, după caz;

12) În cazul în care există aparţinători, care au venituri, declaraţie autentificată prin care se angajează că suportă cheltuielile de înmormântare ale persoanei vârstnice îngrijite.

 

Pentru mai multe informaţii cu privire la internarea unei persoane vârstnice în cămin  vă rugăm să ne contactaţi la numărul de telefon: 0256-208715.

Comment