No icon

Imprumuturi

REGULAMENT PENTRU ACORDAREA DE ÎMPRUMUTURI

REGULAMENT PENTRU ACORDAREA DE ÎMPRUMUTURI MEMBRILOR ASOCIATIA CARP PRIMA-TIM TIMIȘOARA

Valabil de la 01.11.2020

 

ART.1. GENERALITĂȚI

 

1.1.În temeiul art.7, 13, 14 și 15 din Legea 540/2002 privind casele de ajutor reciproc ale pensionarilor, art.4, 5 lit.a pct.1, 17 lit.b și art.19 al.1 din Statutul ASOCIATIEI CARP PRIMA-TIM Timișoara, OUG nr.50/2010, OG nr. 28/2006, Legea nr.93/2009 și art.1418 ,1516, 1522, 1523, 1526, 2158, 2167-2170, 2294, 2295, 2297, 2300, 2302, 2305, 2306, 2311, 2313 Cod Civil, la solicitare, ASOCIATIA CARP PRIMA-TIM Timișoara acordă membrilor săi împrumuturi conform prezentului Regulament.

 

1.2.Împrumutul se acordă în baza unui contract de împrumut care se încheie după îndeplinirea de către împrumutat a condițiilor de bonitate și de eligibilitate stabilite de ASOCIATIA CARP PRIMA-TIM, în conformitate cu prevederile legislației aplicabile și a regulamentelor și procedurile sale interne și dacă se îndeplinesc toate cerințele care să asigure verificarea, derularea, urmarirea și recuperarea în siguranță a sumelor împrumutate, a dobânzilor și  cheltuielilor ocazionate de aceste împrumuturi.

 

1.3.Condții generale de acordare:

 1. cotizația și contribuția lunară achitată pentru cel puțin 12 luni la data solicitării împrumutului;
 2. sold cotizat de cel puțin 1/5 din valoarea împrumutului, sau reținut din suma împrumutată pentru împrumuturi mai mici de 20.000 de lei;
 3. sold cotizat de cel puțin 1/10 din valoarea împrumutului, sau reținut din suma împrumutată pentru împrumuturile de la 20.000 de lei;
 4. garanții potrivit art. 3 din prezentul regulament;
 5. împrumutul poate fi refuzat în situația în care se constată că solicitantul nu are capacitate suficientă de rambursare, are alte împrumuturi în derulare , are în istoric împrumuturi restante, nu are garanții suficiente sau oferă informații și documente false.

 

1.4.Perioade de acordare a împrumuturilor:

 1. 6 luni -12 luni ---- pentru sume de până la/inclusiv 2000 lei;
 2. 6 luni -24 luni ---- pentru sume de la 2001 lei pană la 7.000 lei cat si pentru pachet “INSTANT 6001-10000 lei”
 3. 12 luni -36 luni----- pentru sume de la 7.001 lei;
 4. 12 luni -48 luni----- pentru sume de la 20.000 lei cu dobânda calculată la sold.

 

1.5. ASOCIATIA CARP PRIMA-TIM furnizeaza imprumutatului, pe baza clauzelor si a conditiilor de acordare a imprumutului, informatiile necesare care sa ii permita imprumutatului sa compare mai multe oferte pentru a putea lua o decizie informata cu privire la eventuala incheiere a unui contract de imprumut. La solicitare se inmaneaza proiectul de contract
     Informatiile sunt furnizate:

  a) pe site-ul ASOCIATIEI CARP PRIMA-TIM TIMISOARA unde este prezentat si un exemplu semnificativ de calcul .

b) prin intermediul formularului „Informatii standard la nivel european privind creditul pentru consumatori“, prevazut in anexa, care se gaseste la ghiseu.

 

ART.2. COSTURILE ÎMPRUMUTULUI

 

2.1. Dobânda

Sumele împrumutate sunt purtătoare de dobânzi. Ratele dobânzii aferente împrumuturilor sunt fixe pe toată durata contractului de împrumut.

Dobânzile sunt:

 •  la sume de până la 6000 lei 7%/an;
 •  la sume mai mari de 6000 lei 10%/an;
 •  la imprumut INSTANT 6001-10000 lei    8%/an

Pentru sumele de la 20.000 de lei dobânda anuală se calculează la sold.

 

2.2. Solicitanții de împrumut în limita soldului cotizat, vor achita o dobândă anuală unică de 7%/an, inclusiv în condițiile aplicării art. 3. pct. 3.2. din prezentul regulament.

 

2.3. Alte costuri:

a). Cheltuieli de analiză și întocmire a dosarului de împrumut:

 1. împrumut fără giranți –                        20 lei;
 2. împrumut cu 1 girant –                         30 lei;
 3. împrumut cu 2 giranți –                        40 lei;
 4. împrumut cu 3 sau mai mulți giranți – 60 lei;
 5. imprumut INSTANT -                         50 lei
 6. împrumuturi mai mari de 20.000 lei – 100 lei.
 7. pentru contractele de împrumut întocmite de către agenți, exceptand punctul 5, sumele de mai sus se majorează cu 10 lei.

b). In caz de întârziere la plată a obligațiilor ce decurg din contractul de împrumut se calculeaza o penalitate de 0,2% pe zi, care se aplică sumelor restante.Penalitatea se aplică inclusiv pentru cazurile de declarare a scadenței anticipate și trecerea la executare silită. Valoarea penalităților calculate poate depăși suma datorată.

c). dobanda incasata pentru primele sase luni de contract,  nu se mai restituie. in cazul rambursarii anticipate a imprumutului cat si a achitarii prin compensare din soldul cotizat.

 

ART.3. GARANȚII NECESARE ÎMPRUMUTULUI

 

3.1. Împrumutul se garantează, deplin și neafectat de condiții, cu toate drepturile de încasare din pensii și salarii, inclusiv alte venituri din orice activitate a împrumutatului și a altor persoane care garantează creditul (giranții)și care, se obligă în solidar cu împrumutații la onorarea tuturor obligațiilor ce decurg din contractual de împrumut (sub rezerva că, până la intervenirea unui ‘Caz de Neindeplinire’, împrumutatul și giranții au dreptul să încaseze aceste venituri), precum și cu toate bunurile prezente și viitoare ale acestora.

Fondul social al împrumutatului garantează obligațiile de plată ce decurg din contractul de împrumut.

 

 

3.2. Împrumuturi fără giranți :

 • împrumuturi ce se acorda in limita soldului cotizat majorat cu 400 de lei in cazul membrilor cu vechime în ASOCIATIA CARP PRIMA-TIM Timișoara între 1- 5 ani;
 • împrumuturi ce se acordă in limita soldului cotizat majorat cu 800 de lei în cazul membrilor cu vechime în ASOCIATIA CARP PRIMA-TIM Timișoara între 5 - 10 ani;
 • împrumuturi ce se acordă în limita soldului cotizat majorat cu 1000 de lei în cazul membrilor cu vechime în ASOCIATIA CARP PRIMA-TIM Timișoara mai mare de 10 ani;
 •  împrumuturi de până la 6000 de lei cu condiția ca împrumutatul să aibă o pensie de minim 1000 lei;
 • împrumuturi INSTANT 6001-10000 lei, daca venitul lunar acopera de 3 ori rata lunara;
 • împrumuturi ce se acordă tuturor membrilor ASOCIATIEI CARP PRIMA-TIM, inclusive persoanelor casnice, șomeri, cu pensie de tutore, pensie de urmaș, pensie de boală-handicap, de agricultori, cu venituri minime garantate și pensionari din alte sisteme de pensii, în cazul în care suma de restituit (imprumutul+dobanda) este egală sau mai mică decat soldul cotizat.

 

3.3. Numărul de giranți necesari aprobării împrumutului sunt:

 • numărul de giranți se stabilește ținânduse cont ca suma veniturilor lunare din pensii și salarii ale împrumutatului și giranților să fie de cel putin 3 ori mai mari decât rata lunară (împrumut+dobândă) ce urmează a fi plătită de către împrumutat;
 • rata lunara nu poate depasi 1/3 din veniturile cumulate ale imprumutatului si girantilor;
 • cel puțin un girant, în cazul împrumutatului salariat, trebuie să fie pensionar.Giranții pensionari pot avea pensii pentru limită de varstă, pensii anticipate sau pensii de invaliditate cu termen de revizuire medicală care să nu pericliteze capacitatea de rambursare a împrumutului;
 • pensia minimă a giranților pensionari pentru împrumuturile de până la 6000 de lei trebuie să fie de minim 1000 de lei, iar pentru împrumuturile de peste 6000 de lei, trebuie să fie de cel puțin valoarea unui punct de pensie;
 • în cazul membrilor ASOCIATIEI CARP PRIMA-TIM persoane casnice, șomeri, cu pensie de tutore, pensie de urmaș, pensie de boală-handicap, de agricultori, cu venituri minime garantate se necesită un girant în plus;

 

ART.4.CALCULUL DOBÂNZII ȘI A RATEI LUNARE A ÎMPRUMUTULUI

 

4.1. Pentru toate împrumuturile, cu excepția împrumuturilor cu dobanda la sold, aceasta se calculează în funcție de numărul de luni pentru care s-a luat împrumutul după formula:

 

 Dobânda pentru toată perioada de împrumut = (suma împrumutată x nr.de luni pentru care se acordă împrumutul x rata anuală a dobânzii în %) împărțit la 12 luni.

Suma ce trebuie plătită lunar, se calculează împărțind valoarea totală de achitat (împrumut plus dobânda calculată pentru toată perioada de împrumut) la numărul de luni pentru care se ia împrumutul. Eventualele reguralizări se fac la plata ultimei rate.

 

4.2. Pentru împrumuturile cu dobânda la sold calculul lunar al dobânzii se face după formula

Împrumutul de achitat x rata anuală a dobânzii în % x 30 împărțit la 360.

Suma ce trebuie plătită lunar,se calculeaza împărțind valorea totală a împrumutului la numarul de luni pentru care se ia împrumutul la care, se însumează dobânda lunară calculată la soldul rămas al împrumutului.

4.3. La imprumuturile INSTANT 6001-10000 lei   se acorda 1luna perioada de gratie la rambursare.

 

ART.5.DOSARUL DE ÎMPRUMUT

 

5.1.Dosarul de împrumut va cuprinde:

A. Documentele necesare solicitantului:

a). carnetul de membru, cu contribuția și cotizația plătite la zi, cu respectarea prevederii de la art. 1.3.a;

b).talonul de pensie din luna în care se acordă împrumutul sau din luna anterioară/adeverința de la Casa Județeană de Pensii, în original. Pentru membrul salariat, adeverință tip, primită de la ASOCIATIA CARP PRIMA-TIM sau descărcată de pe www.carptimisoara.ro, completată, cu număr de înregistrare cu sau fără ștampilă. De legalitatea și corectitudinea datelor din adeverințele salariaților raspund salariatul și unitatea care le-a eliberat;

c). buletin sau carte de identitate în original;

d). după caz, decizia de pensionare pentru limită de varstă sau decizie asupra capacitatii de muncă și planul de recuperare pentru pensionarii de boală.

Pentru documentele in original se vor face copii si vor fi semnate pentru conformitate de solicitant și angajatul ASOCIATIEI CARP PRIMA-TIM  sau agentul social.

B. Documente necesare giranților:

a). talonul de pensie din luna în care se acordă împrumutul sau din luna anterioară/adeverința de la Casa Județeană de Pensii, în original. Pentru girantul salariat, adeverință tip, primită de la ASOCIATIA CARP PRIMA-TIM sau descărcată de pe www.carptimisoara.ro, completată, cu numar de înregistrare cu sau fără ștampilă. De legalitatea și corectitudinea datelor din adeverințele salariaților raspund salariatul și unitatea care le-a eliberat;

b). buletin sau carte de identitate în original;

c). după caz, decizia de pensionare pentru limită de varstă sau decizie asupra capacitatii de muncă și planul de recuperare pentru pensionarii de boală.

Pentru documentele in original se vor face copii si vor fi semnate pentru conformitate de solicitant și angajatul ASOCIATIEI CARP PRIMA-TIM  sau agentul social.

 

5.2.Întocmirea contractului de împrumut:

a). se verifică documentele solicitate mai sus, se analizează și interpretează informațiile referitoare la împrumutat și giranți, se evaluează garanțiile și capacitatea de rambursare a împrumutului;

b). se discută cu părțile contractul de împrumut și graficul de rambursare, fiind asigurați că împrumutatul și giranții au luat la cunoștiință, sunt de acord și acceptă prevederile Regulamentului de împrumut.Personalul ASOCIATIEI CARP PRIMA-TIM/agentul social cu atribuții în acest sens, va redacta contractul de împrumut, după modelul aprobat de Consiliul Director și va solicita împrumutatului și giranților semnarea pentru conformitate a documentelor în copie, a contractului de împrumut și dacă este cazul a graficului de rambursare în fața lor.

Contractul se va întocmi în atatea exemplare încât fiecare parte semnatară în acesta, să primescă astfel : 2 exemplare ASOCIATIA CARP PRIMA-TIM, câte 1 exemplar  pentru împrumutat și fiecare girant.

c). pentru împrumuturile de la 20.000 de lei, ratele lunare se înscriu în graficul de rambursare, anexă ce face parte integrantă din contractul de împrumut.

 

ART.6. ACORDAREA ÎMPRUMUTULUI

 

6.1. Întreg dosarul va fi prezentat, pentru aprobare și semnare, Contabilului șef și Președintelui ASOCIATIEI CARP PRIMA-TIM sau înlocuitorilor desemnați ai acestora;

 

6.2. Dupa semnarea contractului de catre conducerea ASOCIATIEI CARP PRIMA-TIM și vizarea pentru control financiar preventiv a chitanței, eliberarea banilor pentru împrumutul solicitat se va face, după caz : la casieria ASOCIATIEI CARP PRIMA-TIM și prin agenții sociali . În toate situațiile, la casierie va ramane un exemplar al contractului. Banii nu se vor elibera împrumutatului dacă contractul nu este semnat de conducerea ASOCIATIEI CARP PRIMA-TIM și chitanța de plată nu este vizată pentru control financiar preventiv;

 

6.3. Dosarele, întocmite conform prevederilor prezentului regulament, de către agenții sociali se vor preda angajaților ASOCIATIEI CARP PRIMA-TIM cu atribuții în acest sens. Aceștia vor face verificarea dosarului, vor da contractului un numar de înregistrare și vor preda dosarul pentru avizare și semnare. După avizarea și semnarea contractului, agenții sociali vor ridica banii de la casieria ASOCIATIEI CARP PRIMA-TIM pe baza de proces verbal de plăti, iar împrumutații vor semna în fața acestora dovada de primire a banilor (chitanta). Împrumutatul si fiecare girant va primi cate un exemplar din contract, iar exemplarul cu declarația împrumutatului, va rămane la dosarul de împrumut pentru urmarirea debitului;

 

6.4. Pentru împrumuturile acordate membrilor arondați sucursalelor ASOCIATIEI CARP PRIMA-TIM Timișoara, contractele de împrumut a căror valoare este egală cu fondul cotizat plus 6000 de lei, se întocmesc, aprobă și se avizează pentru plată de către șefii sucursalelor, cu respectarea prezentului regulament.

Plata împrumuturilor acordate membrilor arondați sucursalelor este efectuată de către șefii de sucursală.

 

   6.5.Un nou împrumut poate fi acordat numai după rambursarea integrală a împrumutului anterior.

 

ART.7. ÎMPRUMUTURILE CARE SE ACORDĂ CU APROBAREA CONSILIULUI DIRECTOR

 

7.1. Consiliul Director aprobă acordarea de împrumuturi pentru:

 1. personalul angajat al ASOCIATIEI CARP PRIMA-TIM Timisoara;
 2. persoanele care alcătuiesc Consiliul Director și Comisia de Cenzori;
 3. împrumuturile de peste 10.000 lei;
 4. cazurile speciale.

 

7.2. Împrumuturile de la pct.7.1 lit. a-b, se acordă indiferent de soldul cotizat și de suma solicitată și în condiții care să asigure recuperarea sumelor împrumutate și a costurilor acestora.

 

ART.8. RAMBURSAREA ANTICIPATĂ, REFINANȚAREA, REESALONAREA  SI RESCADENTAREA ÎMPRUMUTULUI

 

8.1. Împrumutatul are dreptul să ramburseze anticipat suma împrumutată în întregime sau parțial. Rambursarea anticipată, în întregime sau parțial, va fi efectuată în codițiile menționate în prezentul regulament la art.2, pct. 2.3, litera c.

 

8.2. În situația în care după achitarea a cel puțin ½ din împrumut, membrul ASOCIATIEI CARP PRIMA-TIM solicită reîntregirea/suplimentarea împrumutului, se va proceda astfel:

 • după aprobare, se va încheia un nou contract de împrumut cu respectarea tuturor prevederilor din regulamentul de împrumut în vigoare la data cererii. Valoarea noului împrumut fiind alcatuită din restul de plată a primului împrumut inclusiv dobînda aferentă + suma solicitată suplimentar;
 • din noul împrumut se vor stinge obligațiile de plată aferente împrumutului anterior;
 • împrumutatul va primi suma solicitată suplimentar.

 

8.3 Pentru depășirea unor situații de dificultate financiară temporară apărută pe perioada de derulare a contractului de împrumut și la cererea justificată a împrumutatului, ASOCIATIA CARP PRIMA-TIM poate aproba rescadențarea sau reeșalonarea împrumutului.

 

8.4. La incetarea contractului, ASOCIATIA CARP PRIMA-TIM va opera in carnetul de membru faptul ca au fost stinse toate obligatiile dintre parti decurgand din contractul respective prin consemnarea soldului zero la imprumut.  

8.5 Rambursarea imprumutului se face numerar la casieria ASOCIATIEI CARP PRIMA-TIM si prin agenții sociali, prin banca, sau POS in baza cardului.

 

 

ART.9.NERESTITUIREA LA TERMEN A ÎMPRUMUTULUI

 

9.1. Dacă împrumutatul nu își execută la scadență obligațiile asumate prin contract se aplică penalitățile prevăzute în prezentul regulament la art.2, pct. 2.3, litera b.

 

9.2. Pentru neachitarea unei rate, împrumutatul va fi notificat să își onoreze obligațiile de plată. 

 

9.3. Pentru neachitarea a 2 rate consecutive, vor fi notificați atât împrumutatul cât și giranții acestuia.

9.4.Dupa neachitarea a 3 rate lunare consecutive atat imprumutatul cat si girantii acestuia vor fi somati/notificati, acordandu-se termen de plata 10 zile. Neachitarea sumelor datorate in termenul acordat va determina demararea procedurii de executare silita.

 

9.5.Ordinea de încasare

Dupa achitarea obligatiilor statutare, obligațiile de plată izvorâte din împrumuturi se sting integral în ordinea scadenței. Dacă plățile depășesc scadența ordinea va fi: penalități, dobânzi restante, împrumut restant, dobânzi curente, împrumuturi curente.
 

9.6.Conform atributiunilor stabilite de Contabilul șef, la solicitarea împrumutatului aflat în imposibilitate de a-și achita împrumutul, în baza cererii tip și a situatiei fișei împrumutatului, compensarea soldului de împrumut cu fondul cotizat se va realiza cu condiția ca soldul cotizat rămas după compensare să fie de minim 100 lei. Compensarea se va face dacă cotizatia și contributia sunt achitate la zi fara restituirea dobanzii remuneratorii.

 

9.7. În caz de neplată a 3 rate lunare consecutive (90 zile), se va demara executarea silită a împrumutatului și a giranților, pentru sumele datorate, in conformitate cu prevederea contractuala de renuntare la beneficiul termenului care face ca obligația neachitata să devină exigibilă de îndată si in intregime, pe cheltuiala exclusivă a acestora, fără nici o altă formalitate, obligațiile financiare datorate devenind de îndată scadente, în baza unei simple notificări transmise împrumutatului și giranților.

 

9.8. În situația aplicării art.9.4, înainte de demararea executării silite, se va proceda la diminuarea fondului cotizat, până la limita a 10 lei, valoarea compensandu-se cu suma datorată.

 

 

 

Aprobat în Consiliul Director din data de 27.10.2020

 

 

PRESEDINTE    Punga Mihail

 

 

MEMBRI                 Armean Stelian Mircea

Dagla Daniela

Neagu Elena

Stefan Petru

 

                                                          CENZORI

                                                                                  Barbu Aurora

Giuchici Rozalia

                                                                                  Matei Ilie

                                                                                 

Comment