No icon

REGULAMENT

REGULAMENT PENTRU ACORDAREA DE IMPRUMUTURI MEMBRILOR ASOCIATIEI CARP PRIMA-TIM din 01.01.2023

                                                                                                                                    

REGULAMENT PENTRU ACORDAREA DE ÎMPRUMUTURI MEMBRILOR ASOCIAŢIEI CARP PRIMA-TIM TIMIȘOARA

Valabil de la 01.01.2023

 

ART.1. GENERALITĂȚI

 

1.1.În temeiul art.7, 13, 14 și 15 din Legea nr. 540/2002 privind casele de ajutor reciproc ale pensionarilor, art.4, 5 lit.a pct.1, 13 lit.a şi 16 lit.b din Statutul asociatiei, art.5 din OUG nr. 50/2010, Legii nr.93/2009 și art.1418 ,1516, 1522, 1523, 1526, 2167-2170, 2290-2305 Cod Civil, ASOCIATIA CARP PRIMA-TIM Timișoara acordă membrilor săi , la solicitare, împrumuturi conform prezentului Regulament.

 

1.2.Împrumutul se acordă în baza contractului de împrumut  încheiat după îndeplinirea de către împrumutat a condițiilor de bonitate și de eligibilitate stabilite , în conformitate cu prevederile legislației aplicabile, ale regulamentelor și procedurilor ASOCIAŢIEI CARP PRIMA-TIM și dacă se îndeplinesc toate cerințele care să asigure verificarea, derularea, urmarirea și recuperarea în siguranță a sumelor împrumutate, a dobânzilor și  cheltuielilor ocazionate de  împrumut.

 

1.3.Condiții generale de acordare:

 1. cotizația și contribuția lunară achitată pentru cel puțin 12 luni la data solicitării împrumutului pentru membri noi si achitata la zi pentru cei cu vechime de peste 12 luni;
 2. sold cotizat de cel puțin 20% din valoarea împrumutului, sau achitat din suma împrumutată pentru împrumuturi până la 15.000 de lei;
 3. sold cotizat de cel puțin 15% din valoarea împrumutului, sau achitat din suma împrumutată pentru împrumuturile de la 15.000 de lei;
 4. garanții potrivit art. 3 din prezentul regulament;
 5. contractele de împrumut se analizează şi se aprobă în termen de cel mult 7 zile de la data înregistrării acestora, iar plata se efectuează în ordinea aprobării. Pentru cazurile urgente, se poate aproba efectuarea plăţii împrumutului cu prioritate;
 6. împrumutul poate fi refuzat în situația în care se constată că solicitantul nu are capacitate suficientă de rambursare, are alte împrumuturi în derulare , are în istoric împrumuturi restante, nu are garanții suficiente sau oferă informații și documente false.
 7. membrul asociatiei care are domiciliul in alte judete decat Timis, Arad si Caras Severin, poate primi imprumut in limita soldului cotizat.

 

1.4. Structura portofoliului de împrumuturi şi rata anuală a dobânzii:

a. ÎN LIMITA SOLDULUI COTIZAT majorat cu bonsul de vechime – 6%

b. MINI –  până la 7.000 lei -  7%

c. INSTANT – de la 7.001 lei la 15.000 inclusiv -  8%

d. STANDARD – de la 15.001 până la 35.000 lei - 9%

e. AVANTAJ – de la 35.000 - 10%

f. PERSONAL – de la 7.001 – 10.000 lei inclusiv – 12%.

g. FIDEL - pentru împrumuturile de la 35.000 lei, se va acorda o reducere treptată a dobânzilor cu procente de câte 0,5%/an pentru fiecare nou împrumut solicitat. Reducerea totală a ratei dobânzii va fi de cel mult 2%/an. De aceasta facilitate vor beneficia cei care nu au înregistrat restanţe pe durata derulării ultimelor doua contracte de imprumut anterioare.

 

1.5. Perioade de acordare a împrumuturilor:

 1. 6 luni - 24 luni ---- pentru sume de până la/inclusiv 7.000 lei
 2. 6 luni - 30 luni-----pentru sumele de la 7.001-15.000 lei
 3. 6 luni - 36 luni ---- pentru sume de la 15.001 lei până la 35.000 lei
 4. 6 luni - 48 luni---- pentru sume de la 35.000 lei până la 48.000 lei
 5. 6 luni - 24 luni---- PERSONAL

 

ART.2. COSTURILE ÎMPRUMUTULUI

 

2.1. Dobânda

Sumele împrumutate sunt purtătoare de dobânzi, potrivit art. 1.4. Ratele dobânzii aferente împrumuturilor sunt fixe pe toată durata contractului de împrumut.

 

2.2. Solicitanții de împrumut în limita soldului cotizat, vor achita o dobândă anuală de 6% , inclusiv în condițiile aplicării art. 3. pct. 3.2. din prezentul regulament.

 

2.3. Alte costuri:

a). Cheltuieli de întocmire, administrare si arhivare a dosarului de împrumut:

- ÎN LIMITA SOLDULUI COTIZAT majorat cu bonsul de vechime – 6% - fara

- MINI –  30 lei

-  INSTANT – 50 lei

- STANDARD – 100 lei

- AVANTAJ – 150 lei

- PERSONAL – 100 lei.

      - pentru contractele de împrumut întocmite de către agenți, sumele de mai sus se majorează cu 15 lei.

b). In caz de întârziere la plată a obligațiilor ce decurg din contractul de împrumut se calculeaza o penalitate de 0,2% pe zi, care se aplică sumelor restante.Penalitatea se aplică inclusiv pentru cazurile de declarare a scadenței anticipate și trecerea la executare silită. Valoarea penalităților calculate poate depăși suma datorată.

c). Dobanda incasata pentru primele sase luni de contract nu se  restituie in cazul rambursarii anticipate a imprumutului cat si a achitarii prin compensare din soldul cotizat. Achitarea integrală a împrumutului prin compensare din soldul cotizat nu se consideră rambursare anticipată.

 

ART.3. GARANȚII NECESARE ÎMPRUMUTULUI

 

3.1. Împrumutul se garantează, deplin și neafectat de condiții, cu toate drepturile de încasare din pensii și salarii, inclusiv alte venituri din orice activitate a împrumutatului și a altor persoane care garantează creditul (giranții)și care, se obligă în solidar cu împrumutații la onorarea tuturor obligațiilor ce decurg din contractul de împrumut , cu toate fondurile constituite la CARP PRIMA-TIM, precum și cu toate bunurile prezente și viitoare ale acestora.

 

3.2. Împrumuturi fără giranți :

 • împrumuturi ce se acorda in limita soldului cotizat majorat cu 400 de lei in cazul membrilor cu vechime în ASOCIATIA CARP PRIMA-TIM Timișoara între 1- 5 ani;
 • împrumuturi ce se acordă in limita soldului cotizat majorat cu 800 de lei în cazul membrilor cu vechime în ASOCIATIA CARP PRIMA-TIM Timișoara între 5 - 10 ani;
 • împrumuturi ce se acordă în limita soldului cotizat majorat cu 1000 de lei în cazul membrilor cu vechime în ASOCIATIA CARP PRIMA-TIM Timișoara mai mare de 10 ani;
 •  împrumuturi de până la 7000 de lei inclusiv,  cu condiția ca împrumutatul să aibă o pensie de minim 1500 lei;
 • imprumutul PERSONAL , cu conditia ca imprumutatul sa aiba un venit net de minim 2000 lei;
 • împrumuturi ce se acordă tuturor membrilor ASOCIATIEI CARP PRIMA-TIM, inclusive persoanelor casnice, șomeri, cu pensie de tutore, pensie de urmaș, pensie de boală-handicap, de agricultori, cu venituri minime garantate și pensionari din alte sisteme de pensii, în cazul în care suma de restituit (imprumutul+dobanda) este egală sau mai mică decat soldul cotizat.

 

3.3. Numărul de giranți necesari aprobării împrumutului sunt:

 • numărul de giranți se stabilește ținându-se cont ca suma veniturilor lunare  nete din pensii și salarii ale împrumutatului și giranților să fie de cel putin 3 ori mai mari decât rata lunară (împrumut+dobândă) ce urmează a fi plătită de către împrumutat;
 • cel puțin un girant, în cazul împrumutatului salariat, trebuie să fie pensionar.Giranții pensionari pot avea pensii pentru limită de varstă, pensii anticipate sau pensii de invaliditate cu termen de revizuire medicală mai mare decât data scadentă a împrumutului.
 • pensia minimă a giranților pensionari trebuie să fie de cel puțin valoarea unui punct de pensie;
 • în cazul membrilor ASOCIATIEI CARP PRIMA-TIM persoane casnice, șomeri, cu pensie de tutore, pensie de urmaș, pensie de boală-handicap, de agricultori, cu venituri minime garantate se necesită un girant în plus;
 • pot fi giranti persoanele cu domiciliul in judetele Timis, Arad si Caras Severin.

 

ART.4.CALCULUL DOBÂNZII ȘI A RATEI LUNARE A ÎMPRUMUTULUI

 

4.1. Pentru împrumuturile cu valori de până la 35.000 lei, dobânda se va calcula la soldul anual rămas , după formula:

 

         Dobânda anuală =  Sold împrumut la început de an x rata anuală a dobânzii în%

 

Rata lunară de plată este fixă pe parcursul duratei fiecărui an de plată şi se calculează împărţind valoarea totală a împrumutului la numărul de luni pentru care se ia împrumutul , la care se însumează dobânda calculată pentru fiecare an în parte  împărţită la numărul de luni din an.

4.2. Pentru împrumuturile care au valori de 35.000 lei sau mai mari, calcul dobânzii se face la soldul lunar rămas după formula:

 

         Dobânda  =  Sold împrumut  x rata anuală a dobânzi în% x 30 împărţit la 360

 

Rata lunară de plată este variabilă şi se calculează împărţind valoarea totală a împrumutului la numărul de luni pentru care se ia împrumutul la care, se însumeaza dobânda lunară calculată la soldul rămas al împrumutului.

 

ART.5. INFORMAREA, ANALIZA ŞI ÎNTOCMIREA DOSARULUI DE ÎMPRUMUT

 

5.1. ASOCIATIA CARP PRIMA-TIM furnizează împrumutatului, pe baza clauzelor şi a condiţiilor de acordare a împrumutului, informaţiile necesare care să îi permită împrumutatului să compare mai multe oferte pentru a putea lua o decizie informată cu privire la eventuala încheiere a unui contract de împrumut. La solicitare se înmânează proiectul de contract
     Informaţiile sunt furnizate:

  a) pe site-ul ASOCIATIEI CARP PRIMA-TIM TIMISOARA unde este prezentat şi un exemplu semnificativ de calcul .

b) prin intermediul formularului „Informaţii standard la nivel european privind creditul pentru consumatori“,care se găseşte la ghişeu.

5.2.Dosarul de împrumut va cuprinde:

A. Documentele necesare solicitantului:

a) cerere de imprumut – formular aprobat de Consiliul Director

b). carnetul de membru, cu contribuția și cotizația plătite la zi, cu respectarea prevederii de la art. 1.3.a;

c).talonul de pensie din luna în care se acordă împrumutul sau din luna anterioară/adeverința de la Casa Județeană de Pensii, în original. Pentru membrul salariat, adeverință tip, primită de la ASOCIATIA CARP PRIMA-TIM sau descărcată de pe www.carptimisoara.ro, completată, cu număr de înregistrare cu sau fără ștampilă şi adeverinţă cu stagiul de cotizare de la Casa Județeană de Pensii . De legalitatea și corectitudinea datelor din adeverințele salariaților raspund salariatul și unitatea care le-a eliberat;

d). buletin sau carte de identitate în original;

e). după caz, decizia de pensionare pentru limită de varstă sau decizie asupra capacitatii de muncă și planul de recuperare pentru pensionarii de boală.

Pentru documentele in original se vor face copii si vor fi semnate pentru conformitate de solicitant și angajatul ASOCIATIEI CARP PRIMA-TIM  sau agentul social.

B. Documente necesare giranților:

a). talonul de pensie din luna în care se acordă împrumutul sau din luna anterioară/adeverința de la Casa Județeană de Pensii, în original. Pentru girantul salariat, adeverință tip, primită de la ASOCIATIA CARP PRIMA-TIM sau descărcată de pe www.carptimisoara.ro, completată, cu numar de înregistrare cu sau fără ștampilă şi adeverinţă cu stagiul de cotizare de la Casa Județeană de Pensii. De legalitatea și corectitudinea datelor din adeverințele salariaților raspund salariatul și unitatea care le-a eliberat;

b). buletin sau carte de identitate în original;

c). după caz, decizia de pensionare pentru limită de varstă sau decizie asupra capacitatii de muncă și planul de recuperare pentru pensionarii de boală.

Pentru documentele in original se vor face copii si vor fi semnate pentru conformitate de solicitant și angajatul ASOCIATIEI CARP PRIMA-TIM  sau agentul social.

 

5.3.Întocmirea contractului de împrumut:

a). se verifică documentele solicitate mai sus, se analizează și interpretează informațiile referitoare la împrumutat și giranți, se evaluează garanțiile și capacitatea de rambursare a împrumutului;

b). se discută cu părțile contractul de împrumut și graficul de rambursare, fiind asigurați că împrumutatul și giranții au luat la cunoștiință, sunt de acord și acceptă prevederile Regulamentului de împrumut.Personalul ASOCIATIEI CARP PRIMA-TIM/agentul social cu atribuții în acest sens, va redacta contractul de împrumut, după modelul aprobat de Consiliul Director și va solicita împrumutatului și giranților semnarea pentru conformitate a documentelor în copie, a contractului de împrumut și dacă este cazul a graficului de rambursare în fața lor.

Contractul se va întocmi în atatea exemplare încât fiecare parte semnatară în acesta, să primescă astfel : 2 exemplare ASOCIATIA CARP PRIMA-TIM, câte 1 exemplar  pentru împrumutat și fiecare girant.

c) ratele lunare se înscriu în graficul de rambursare, anexă ce face parte integrantă din contractul de împrumut

d) anexa de validări a contractului de împrumut face parte integrantă din acesta.

e) împrumutul se înregistrează în carnetul de membru (data, suma împrumutată, dobânda, număr rate, valoarea ratei lunare).

 

ART.6. ACORDAREA ÎMPRUMUTULUI

 

6.1. Întreg dosarul va fi prezentat, pentru aprobare și semnare, Contabilului șef și Președintelui ASOCIATIEI CARP PRIMA-TIM sau înlocuitorilor desemnați ai acestora;

 

6.2. Dupa semnarea contractului de catre conducerea ASOCIATIEI CARP PRIMA-TIM și vizarea pentru control financiar preventiv a dispoziţiei de plată, eliberarea banilor pentru împrumutul solicitat se va face, după caz : la casieria ASOCIATIEI CARP PRIMA-TIM și prin agenții sociali . În toate situațiile, la casierie va ramane un exemplar al contractului. Banii nu se vor elibera împrumutatului dacă contractul nu este semnat de conducerea ASOCIATIEI CARP PRIMA-TIM și dispoziţia de plată nu este vizată pentru control financiar preventiv;

 

6.3. Dosarele, întocmite conform prevederilor prezentului regulament, de către agenții sociali care utilizează tablete, se vor preda angajaților ASOCIATIEI CARP PRIMA-TIM cu atribuții în acest sens. Aceștia vor înregistra contractele în calculator, vor face verificarea dosarului și vor preda dosarul pentru avizare și semnare. După avizarea și semnarea contractului, agenții sociali vor ridica banii de la casieria ASOCIATIEI CARP PRIMA-TIM pe baza de proces verbal de plăţi, iar împrumutații vor semna în fața acestora dovada de primire a banilor (dispoziţia de plată). Împrumutatul si fiecare girant va primi cate un exemplar din contract. Exemplarul al doilea va rămâne la dosarul de împrumut pentru urmarirea debitului;

6.4. Pentru împrumuturile acordate membrilor arondați sucursalelor ASOCIATIEI CARP PRIMA-TIM Timișoara, contractele de împrumut a căror valoare nu depăşeşte 10.000 lei, se întocmesc, aprobă și se avizează pentru plată de către șefii sucursalelor, cu respectarea prezentului regulament.

Plata împrumuturilor acordate membrilor arondați sucursalelor este efectuată de către șefii de sucursală.

 

   6.5. Fiecare membru al asociaţiei poate avea un singur împrumut în derulare.

 

ART.7. ÎMPRUMUTURILE CARE SE ACORDĂ CU APROBAREA CONSILIULUI DIRECTOR

 

7.1. Consiliul Director aprobă acordarea de împrumuturi pentru:

 1. personalul angajat,  inclusiv după pensionare,  şi agenti sociali;
 2. persoanele care alcătuiesc Consiliul Director și Comisia de Cenzori,  inclusiv după încetarea mandatului;
 3. împrumuturile de peste 10.000 lei;
 4. cazurile speciale.

 

7.2. Împrumuturile de la pct.7.1 lit. a-b, se acordă indiferent de soldul cotizat și de suma solicitată și în condiții care să asigure recuperarea sumelor împrumutate și a costurilor acestora.

 

ART.8. RETRAGEREA , RAMBURSAREA ŞI REFINANȚAREA ÎMPRUMUTULUI

 

8.1. Imprumutatul are la dispozitie 14 zile calendaristice de la incheierea contractului de imprumut in care se poate retrage fara a invoca motive, notificand in scris creditorul.

 

8.2. Împrumuturile se rambursează lunar, conform contractului şi graficului de rambursare, până inclusiv în ultima zi din lună pe toată perioada de derulare a acestuia. Plata primei rate se face până inclusiv  în ultima zi din prima lună de după acordarea împrumutului.

 

8.3. Împrumutatul are dreptul să ramburseze anticipat suma împrumutată în întregime sau parțial, fără costuri. Rambursarea anticipată, în întregime sau parțial, va fi efectuată în condițiile menționate în prezentul regulament la art.2, pct. 2.3, litera c.

 

8.4. În situaţia în care suma achitată este mai mare decât rata lunară de rambursare, se încasează ratele conform graficului de rambursare, regularizarea fiind facuta la ultima rata de imprumut.

 

8.5. Refinanţarea se poate aproba pentru plata obligaţiilor curente şi/sau restante ce decurg din contractul în derulare sau pentru alte nevoi, numai dacă au fost achitate din surse proprii cel puţin 75% din suma împrumutată şi toate costurile ocazionate de aceasta. După analiză şi aprobare se va încheia un nou contract de împrumut.

 

8.6. Rambursarea imprumutului se face numerar sau prin POS la casieria ASOCIATIEI CARP PRIMA-TIM si prin agenții sociali , sau prin transfer bancar .

 

8.7. Ordinea de încasare. Dupa achitarea obligatiilor statutare, obligațiile de plată izvorâte din împrumuturi se sting integral în ordinea scadenței. Dacă plățile depășesc scadența ordinea va fi: penalități, dobânzi restante, împrumut restant, dobânzi curente, împrumuturi curente.
 

8.8. Toate plăţile şi stingerea obligatiilor dintre parti decurgând din contractul respectiv prin consemnarea soldului zero la imprumut, vor fi operate în carnetul de membru. 

 

ART.9.NERESTITUIREA LA TERMEN A ÎMPRUMUTULUI

 

9.1. Dacă împrumutatul nu își îndeplineşte la scadență obligațiile asumate prin contract se aplică penalitățile prevăzute în prezentul regulament la art.2, pct. 2.3, litera b.

9.2. În vederea recuperării sumelor restante de plată se aplică prevederile “Procedurii de recuperare restanţieri şi debitori “ aprobată de Consiliul Director.

9.3. În caz de neplată a 3 rate lunare, se va demara executarea silită a împrumutatului și a giranților, pentru sumele datorate, in conformitate cu prevederea contractuala de renuntare la beneficiul termenului care face ca obligația neachitata să devină exigibilă de îndată si in intregime, pe cheltuiala exclusivă a acestora, fără nici o altă formalitate, obligațiile financiare datorate devenind de îndată scadente.

9.4.Conform atributiunilor stabilite de Contabilul șef, la solicitarea împrumutatului aflat în imposibilitate de a-și achita împrumutul, în baza cererii tip și a situatiei fișei împrumutatului, compensarea soldului de împrumut cu fondul cotizat se va realiza cu condiția ca soldul cotizat rămas după compensare să fie de minim 100 lei. Compensarea se va face dacă cotizatia și contributia sunt achitate la zi fara restituirea dobanzii remuneratorii.

9.5. În situația aplicării art.9.3, înainte de demararea executării silite, se va proceda la  diminuarea fondului cotizat, până la limita a 10 lei, valoarea compensandu-se cu suma datorată, conform “Procedurii de recuperare restanţieri şi debitori “ .

 

PRESEDINTE    Punga Mihail

 

 

MEMBRI           Armean Stelian Mircea

   

 Dagla Daniela

        

               Neagu Elena

 

   Stefan Petru                                                                       CENZORI     

Barbu Aurora

Giuchici Rozalia

                                                                                    Matei Ilie     

Comment